Ekologické služby

Poradenská služba obsahuje:

 • sledování legislativního vývoje v oblasti ekologie,
 • zajišťování dozoru nad systémem odpadového hospodářství zákazníků, včetně zpracovávání průběžné evidence odpadů a pravidelných odborných hlášení pro orgány státní správy,
 • zpracování a aktualizaci provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování roční souhrnné evidence zdrojů znečišťování ovzduší, včetně výpočtu poplatků, specifikaci objednávek pro příslušná měření,
 • sledování legislativního vývoje s následnou aplikací na provozní podmínky v oblasti vodního hospodářství,
 • spolupraci při realizaci žádostí k povolení nakládání s vodami, zpracování hlášení, vč. výpočtu poplatků,
 • vypracovávání havarijních plánů pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,
 • poradenství v oblasti prevence závažných havárií, včetně spolupráce s vypracováváním protokolárních prohlášení o zařazení objektů do skupin dle zákona o prevenci závažných havárií,
 • spolupráci na zajištění plnění povinností plynoucích ze zákona o obalech, ve spolupráci s oprávněnou osobou,
 • poradenství v oblasti integrované prevence, včetně zpracování hlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 • spolupráci a poradenství při plnění povinností plynoucích ze zákona o ekologické újmě,
 • zpracovávání hlášení pro orgány státní správy prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
 • pravidelné seznámení zaměstnanců s povinnostmi v oblasti ekologie a školení nakládání s chemickými látkami a směsmi,
 • provádění kontrol jednotlivých provozů zákazníka, navrhování opatření z pohledu ekologie,

Likvidace odpadů:

Na základě níže uvedeného povolení a ceníku provádíme ekologickou likvidaci odpadů.